سوفله-چای-خوری-رزلند—2

سوفله چای خوری ( فنجان ) رزلند نقره ای