1060c

کتری و قوری استیل روهمی کی اس تی KST مدل 1060C دسته باکالیت